GIFTEN

Wilt u een gift geven aan de gemeente of aan een zendingsproject dat wij ondersteunen, dan vindt u de gewenste informatie op deze pagina.

ANBI

Filadelfia is een door de overheid erkende ANBI instelling. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften die u aan de gemeente doneert, aftrekbaar zijn voor de belasting.

Giften

Wanneer u een gift wilt overmaken kunt u dit doen door dit geld te storten op rekeningnummer NL49RABO0383386047 t.n.v. Gemeente Filadelfia.

U kunt uw gift ook overmaken via het scannen van de QR-code op deze pagina:

Actuele informatie vind u hier: publicatieverplichting ANBI

QR code met opmaak Filadelfia Apeldoorn

AVG

Via website www.gemeentefiladelfia.nl wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente.  Zo ook op sociale media Facebook , LinkedIn en Google Mijn Bedrijf. Gemeente Filadelfia Apeldoorn hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht.  Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten et cetera.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op  de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam gemeentefiladelfia.nl.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s in het niet beveiligde deel geplaatst dan worden gemeenteleden hiervoor vooraf over geïnformeerd en kunnen zij het aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto's geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto's bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@gemeentefiladelfia.nl of via het contactformulier op deze website. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

Gebruik persoonsgegevens
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG Christiaan van Dijk en info@gemeentefiladelfia.nl.

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."Handelingen 2:42